O-Ringen Bokningsvillkor

bokningsvillkor för O-Ringen 

Dessa bokningsvillkor gäller för köp i O-Ringen AB:s Bokningsportal på adressen bokning.oringen.se (Bokningsportalen) i samband med arrangemanget O-Ringen (O-Ringen). Villkoren uppdaterades senast 2017-09-22.

Nordic Travel i Sverige AB (NT AB), Box 163, 271 24 Ystad, ansvarar för alla bokningar i Bokningsportalen i samband med O-Ringen. O-Ringen:s tävlingar arrangeras av O-Ringen AB (O-Ringen AB), Lägerhyddsvägen 2, Hus 38, 752 37 Uppsala. I samband med tävlingarna arrangerar O-Ringen AB och NT AB en rad olika resor, boenden och upplevelser. Bokningsvillkoren kompletterar SRF:s resevillkor [1] och gäller mellan NT AB och den som genomför bokningen/köpet (Bokaren) på Bokningsportalen.

ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR

Genom att beställa tjänster och/eller produkter på Bokningsportalen godkänner Bokaren dessa bokningsvillkor. Köpet/bokningen blir bindande för Bokaren så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av NT AB eller av funktionär på plats under. Dessa bokningsvillkor gäller från det ögonblicket oavsett om Bokaren har betalt köpet/bokningen helt, delvis eller inte alls. Kontrollera därför dessa bokningsvillkor noga i förväg.

För de fall då Bokaren köper/bokar tjänster åt annan person/andra personer, försäkrar Bokaren i och med att dessa bokningsvillkor godkänns, att denna person/dessa personer har tagit del av och godkänner dessa bokningsvillkor. I de fall Bokaren genomför en bokning åt barn som är under 16 år är detta tillåtet endast om samtycke ges av den person som har föräldraansvar för barnet. Köp/bokningar är inte avbokningsbart, ändringsbart eller återbetalningsbart om så inte specifikt anges, i dessa bokningsvillkor, för den specifika produkten och/eller tjänsten i fråga. NT AB och O-Ringen AB förbehåller sig rätten att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa bokningsvillkor till tredje part.

NT AB och O-Ringen AB förbehåller sig rätten att ensidigt ändra dessa bokningsvillkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade bokningsvillkoren har publicerats i bokningsportalen. Vid betydande förändringar har bokaren rätt att säga upp köpet/bokningen, utan återbetalning.

BETALNING

Betalning kan göras med betalkort (VISA/Mastercard) eller via bankgiro mot faktura. Betalningsanvisningar återfinns på Bokningsportalen. Efter 1 juni respektive år är betalning endast möjligt med betalkort (VISA/Mastercard), bokningar via NT AB över mail har 1-2 dagars förfallotid. Oavsett betalningsmetod så gäller vid bokningstillfället aktuella bokningsvillkor. För att skydda och kryptera Bokarens kreditkortsuppgifter vid användning av Bokningsportalen så används krypterad anslutning (SLL). O-Ringen AB och NT AB förbehåller sig rätten att ta bort bokningar där betalning inte skett efter påminnelse.

SPECIFIKA VILLKOR FÖR O-RINGEN AB:S PRODUKTER, TJÄNSTER OCH TILLÄGGSTJÄNSTER 

Allt deltagande, boende och resande i samband O-Ringen sker på egen risk. O-Ringen AB har tecknat försäkring för oförutsedda händelser som gäller samtliga deltagare, medföljare och publik på O-Ringenstaden, på tävlingarna eller på väg till/från någon av dessa platser. O-Ringen AB ansvarar i övrigt inte för skada som deltagare, medföljare eller publik eventuellt åsamkas i samband med arrangemanget. Alla deltagare, medföljare och publik ska följa O-Ringen AB:s anvisningar, även om de utfärdas av tredje part anlitade av O-Ringen AB. Deltagare i O-Ringen ska även följa Svenska Orienteringsförbundets vid var tidpunkt gällande tävlingsregler. Rätten att använda bokade produkter, tjänster eller tilläggstjänster medges först när fullständig betalning har erlagts.

Rätten att starta i bokad tävling/bokade tävlingar medges först när fullständig betalning har erlagts.

ÄNDRING/AVBOKNING AV O-RINGEN AB:s PRODUKTER, TJÄNSTER OCH TILLÄGGSTJÄNSTER

En bokning av O-Ringen AB:s produkter, tjänster och tilläggstjänster i samband med O-Ringen är aldrig återbetalningsbar.

Ändringar och avbokningar kan göras fram tom 1 juni; antingen via Bokningsservice mot en servicekostnad på 110 kr eller i Bokningsportalen utan kostnad (om funktionaliteten att ändra i Bokningsportalen inte finns/fungerar så kan ändringen göras utan kostnad via Bokningsservice). Vid ändring/byte av produkt/tjänst, påkallad av deltagaren/Bokaren, där prisskillnad uppstår återbetalas ingen mellanskillnad, däremot ska mellanskillnaden erläggas om den nya produkten/tjänsten är dyrare. I de fall O-Ringen AB påkallat ändringen/bytet, exempelvis vid nedflyttning vid gallring till Elittouren, återbetalas mellanskillnaden mellan bokad produkt/tjänst och tilldelad produkt/tjänst. Detta under förutsättning att deltagaren/Bokaren har givit O-Ringen AB fullständig återbetalnings-information senast den 31 juli innevarande år. Oavsett vem som har påkallat bytet/ändringen så är det priset vid ändringstillfället som gäller för den nya produkten/tjänsten. Ändringsavgift tas inte ut i de fall O-Ringen AB påkallat ändringen/bytet. Efter 1 juni kostar alla ändringar som påkallats av deltagaren/Bokaren (via Bokningsservice, i Bokningsportalen eller på plats under O-Ringen via Deltagarservice) 110 kr. Ändringsavgiften på 110 kr gäller per bokning oavsett om flera ändringar görs (för en enskild deltagare eller flera deltagare) vid det aktuella tillfället. Notera att Bokningsportalen inte registrerar vilken typ av ändringar som görs, varvid en ändringsavgift läggs på även om Bokaren bara utökar bokningen med en ny deltagare (och inte ändrar befintliga deltagares information). Du kan undvika en ändringsavgift i dessa fall genom att skapa en ny bokning för nya deltagare.

Överlåtelse av start är möjligt inom ramen för samma produkt/klassuppsättning och kostar 200 kr (oavsett när i tiden den görs). En överlåtelse kan inte göras på egen hand i Bokningsportalen, utan görs via Bokningsservice eller på plats under O-Ringen via Deltagarservice. Följande tretton produkter/klassuppsättningar finns:

 • Elittour (Elitklass)
 • 5-dagars (Huvud- och Kortklass)
 • 5-dagars (Motionsklass)
 • 5-dagars (Challengeklass)
 • 5-dagars (MtbO-klass)
 • 5-dagars (PreO-klass)
 • 3-dagars (Challengeklass)
 • Etappstart (OL-klass)
 • Etappstart (MtbO-klass)
 • Etappstart (PreO-klass)
 • Ungdomsstafett (Lag)
 • Träningsrace (OL-klass)
 • Träningsrace (MtbO-klass)

För överlåtelse av start mellan olika produkter/klassuppsättningar tillkommer, vid ändringstillfället, mellanskillnaden i pris för produkterna/klassuppsättningarna. Vid överlåtelse bör du alltså överlåta till någon som vill delta i samma produkt/klassuppsättning som du har köpt. Överlåtelse av ej individknutna produkter, tjänster och tilläggstjänster (exempelvis campingplats, avslutningsfest, Miniknat mm) görs på egen hand.

Ändringar och överlåtelse kan göras tom följande stoppdatum:

 • Elittour 19 juli kl 12.00
 • 5-dagars tom 20 juli kl. 21.00
 • 3-dagars tom 24 juli kl. 13.00
 • Etappstart tom aktuell tävlingsdag kl. 13.00
 • Träningsrace 19 juli kl 18.00
 • Ungdomsstafett 20 juli kl 12.00

Vänligen notera att vi inte tillhandahåller någon tjänst/service för att finna personer att överlåta en bokning/start till, utan hänvisar till andra kanaler, tex startplatser.se eller orienterare.nu.

VILLKOR VID TECKNAT AVBESTÄLLNINGSSKYDD

NT AB erbjuder ett frivilligt avbeställningsskydd för bokningar på Bokningsprotalen. Om Bokaren har tecknat ett avbeställningsskydd utgår full återbetalning om en person i resesällskapet rimligen inte kan nyttja bokningen på grund av att personen eller någon nära anhörig till personen drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Med nära anhörig avses aktuell persons maka, make, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far-, mor- och svärföräldrar, person med vilken den försäkrade sammanbor under äktenskapsliknande förhållande med eller de personer som ingår i resesällskapet för den aktuella bokningen. Med akut sjukdom menas sjukdom som aktuell person vid bokningen inte visste, kunde eller borde ha vetat skulle uppstå. Skadehändelsen ska styrkas med ett giltigt läkarintyg. Vissa undantag finns för när avbeställningsskyddet inte gäller trots giltigt läkarintyg. Avbeställningsskyddet kan ej bokas för bokningar på fler än 9 personer och observera att: För anmälningsavgift/startavgift gäller avbeställningsskyddet endast för den person som läkarintyget avser. Övriga personers anmälningsavgift/startavgift täcks ej av avbeställningsskyddet.

Följande gäller för att avbeställningsskyddet ska träda i kraft:

 • Avbeställningsskyddet tecknades i samband med ursprunglig bokning (ej genom ändring)
 • Avbokning måste ske senast dagen före aktivitetens datum. Vid senare avbokning erhålles ingen återbetalning
 • Avbeställningsskyddet gäller endast tillsammans med läkarintyg och skickas till NT AB senast fem arbetsdagar efter avbokningen. Läkarintyget skall vara ifyllt av en läkare ansluten till Försäkringskassan och intyget ska vara styrkt med läkarens namn, kontakt telefon och stämpel. Av läkarintyget måste det framgå: undersökningsdatum, undersökningsresultat, diagnos samt, vid aktuella fall, att aktuell person inte kan nyttja bokningen pga diagnosen i fråga
 • Vid avbokning mot avbeställningsskydd återbetalas ej avbeställningsskyddet

 

Avbeställningsskyddet täcker inte:

 • Akut försämring av existerande sjukdom/kroniskt besvär
 • Undersökning, behandling och/eller inläggning på sjukhus som var planerat innan resan beställdes
 • Planerade operationer och relaterade sjukdomar eller sjukdomstillstånd som uppstår på grund av detta

Observera: För anmälningsavgift/startavgift gäller avbeställningsskyddet endast för den person som läkarintyget avser. Övriga personers anmälningsavgift/startavgift täcks ej av avbeställningsskyddet.

GRUPPBOKNINGAR ÖVER 9 PERSONER 

Om ej annat överenskommits skall beställaren senast 4 veckor före gruppens ankomst lämna specificerade uppgifter om antalet resenärer och namn på de som ska bo i rummen. Strejk, lockout, eldsvåda, blockad, krig, inskränkningar i leveranser eller andra utomordentliga omständigheter utanför hotellets kontroll berättigar Anläggningen att häva avtalet utan skyldighet att utbetala skadestånd i någon form. Förskottsbetalning krävs antingen med kreditkort eller mot faktura, med sista betalningsdag 30 dagar efter bekräftad bokning. Avbeställningsskydd kan ej tecknas för gruppbokningar.

VILLKOR VID EVENTUELL REKLAMATION 

Eventuella klagomål på köpt/bokad produkt eller tjänst ska framföras till ansvarig för produkten/tjänsten eller dennes ombud så snart som möjligt. Erhålls inte rättelse av problemet, så kontakta NT AB. Reklamationsrätten är förlorad, om inte ansvarig för produkten/tjänsten meddelades på plats och fått rimlig tid/chans att lösa problemet. Eventuella anspråk på kompensation skall vara NT AB skriftligen tillhanda senast sista augusti året för arrangemanget. Kan bokningen inte utnyttjas av skäl som är giltiga enligt SRF:s resevillkor, återbetalas hela bokningsbeloppet med avdrag för en av NT AB fastställd avbeställningsavgift på 600 kr.

O-RINGEN AB:s BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

O-Ringen AB kommer att behandla personuppgifter om bokade personer för att kunna fullgöra våra åtaganden mot deltagaren och andra deltagare i samband med O-Ringen.

De uppgifter vi samlar in och behandlar är namn, kön, födelseår, adress, mailadress, telefon, samt resultat kopplade till ditt deltagande på O-Ringen. Uppgifter såsom namn, kön, födelseår, ort, föreningstillhörighet och resultat, så väl som fotografier och TV-inspelningar i vilka bokade personer förekommer, kommer att kunna publiceras på TV, internet och i tidningar och användas i O-Ringen AB:s verksamhet. Uppgifter sparas av uppföljnings- och redovisningsskäl. Vi behandlar även bokade personers personuppgifter i syfte att de ska få relevant information och erbjudanden från oss eller våra samarbetspartners. I den mån det rör information och erbjudanden från någon av våra samarbetspartners, kan sådan samarbetspartner också komma att behandla dina personuppgifter. Bokad person har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till O-Ringen AB, få besked om vilka personuppgifter vi har om den aktuella personen och hur vi behandlar dessa. Bokad person har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar för aktuell person.

ÖVRIG INFORMATION OM VÅRA BOKNINGSVILLKOR 

Övrigt boende (utöver O-Ringens egna) bokat på O-Ringen portal är ej avbokningsbart, ombokningsbart eller återbetalningsbart.

Genom att använda bokningstjänsterna, samtycker du till att villkoren kan komma att uppdateras av oss från en tid till annan. Du bör därför hålla dig uppdaterad på denna sida regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar som kan ha gjort av villkoren.