O-Ringen Bokningsvillkor

bokning.oringen.se 

 

Dessa bokningsvillkor gäller för köp på bokning.oringen.se (Bokningsportalen).

Nordic Travel i Sverige AB (NT AB), Box 163, 271 24 Ystad, ansvarar för alla bokningar på Bokningsportalen i samband med arrangemanget O-Ringen Höga Kusten 2018 (O-Ringen Höga Kusten 2018). O-Ringen Höga Kusten:s tävlingar arrangeras av O-Ringen AB (O-Ringen AB), Lägerhyddsvägen 2, Hus 38, 752 37 Uppsala. I samband med tävlingarna arrangerar O-Ringen AB och NT AB en rad olika resor, boenden och upplevelser. Bokningsvillkoren kompletterar SRF:s resevillkor [1] och gäller mellan NT AB och den som genomför bokningen/köpet (Bokaren) på Bokningsportalen.

ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR

Genom att beställa tjänster och/eller produkter på Bokningsportalen godkänner Bokaren dessa bokningsvillkor.

Köpet/bokningen blir bindande för Bokaren så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av NT AB. Dessa bokningsvillkor gäller från det ögonblicket oavsett om Bokaren har betalt köpet/bokningen helt, delvis eller inte alls. Kontrollera därför dessa bokningsvillkor noga i förväg.

För de fall då Bokaren köper/bokar tjänster åt annan person/andra personer, försäkrar Bokaren i och med att dessa bokningsvillkor godkänns, att denna person/dessa personer har tagit del av och godkänner dessa bokningsvillkor. NT AB och O-Ringen AB förbehåller sig rätten att ensidigt ändra dessa bokningsvillkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade bokningsvillkoren har publicerats på www.oringen.se. Vid väsentliga förändringar av dessa bokningsvillkor har Bokaren rätt att säga upp köpet/bokningen. Återbetalning kommer inte att ske med anledning av sådan uppsägning. Köp/bokningar är inte avbokningsbart, ändringsbart eller återbetalningsbart om så inte specifikt anges, i dessa bokningsvillkor, för den specifika produkten och/eller tjänsten i fråga. NT AB och O-Ringen AB förbehåller sig rätten att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa bokningsvillkor till tredje part.

BETALNING

Betalning kan göras med betalkort (VISA/Mastercard) eller via bankgiro mot faktura. Betalningsanvisningar återfinns på Bokningsportalen. Efter 1 juni 2018 är betalning endast möjligt med betalkort (VISA/Mastercard). Oavsett betalningsmetod så gäller bokningsvillkoren vid bokningstillfället. För att skydda och kryptera Bokarens kreditkortsuppgifter vid användning av Bokningsportalen så används krypterad anslutning (med hjälp av tekniken Secure Socket Layer).

SPECIFIKA VILLKOR FÖR O-RINGEN AB:S TÄVLINGAR 

Allt deltagande på O-Ringen Höga Kusten:s tävlingar sker på egen risk. O-Ringen AB har tecknat försäkring för oförutsedda händelser som gäller samtliga deltagare och publik. O-Ringen AB ansvarar i övrigt inte för skada som du eventuellt åsamkas under arrangemanget. Deltagare i O-Ringen Höga Kusten 2018 ska följa Svenska Orienteringsförbundets vid var tidpunkt gällande tävlingsregler och O-Ringen AB:s anvisningar, även om de utfärdas av tredje part anlitade av O-Ringen AB. Har du inte angett bricknummer för en Stämplingsbricka senast den 1 juni kommer du att tilldelas en och debiteras kostnaden för den. För bokningar efter 1 juni där bricknummer inte angetts kommer automatiskt en debitering för en hyrbricka.

Rätten att starta i bokad tävling/bokade tävlingar medges först när fullständig betalning har erlagts.

ÄNDRING AV TÄVLINGSANMÄLAN OCH TILLÄGGSTJÄNSTER

En tävlingsanmälan är inte återbetalningsbar. Det går dock att ändra olika delar i den mot en avgift enligt nedan. Vissa tilläggstjänster är återbetalningsbara fram till och med 1 april. Överlåtelse kostar 200 kr och görs via Bokningsservice och Deltagarservice på O-Ringen fram till 21 juli kl 21.00.  Vid byte av klass eller gren återbetalas ingen mellanskillnad och vid byte till dyrare tävling beräknas mellanskillnaden på priserna vid det ursprungliga bokningstillfället.

I de fall du har ett tillgodohavande hos oss eller får det genom din ändring dras eventuell serviceavgift i första hand från tillgodohavandet.

Ändringar och avbokningar kan göras i tävlingsanmälan och därtill kopplade tilläggstjänster, dels via Bokningsservice mot en servicekostnad på 110 kr och dels på oringen.se utan kostnad fram till och med 1 juni. Därefter kostar alla ändringar (via Bokningsservice, via oringen.se eller Deltagarservice på O-Ringen) 110 kr.  Kostnaden är 110 kr per deltagare och bokning som ändras oavsett om flera ändringar som görs för den enskilda deltagaren. Vi adderandet av tilläggstjänster utgår ingen extra serviceavgift.  Undantaget är att ändra bricknummer på sin Stämplingsbricka. Detta kan göras utan kostnad på oringen.se eller mot en serviceavgift på 110 kr via Bokningsservice eller på Deltagarservice.

Tjänster som kan avbokas kan i vissa fall användas som ett tillgodobelopp för att köpa andra tjänster i bokningsportalen under innevarande års O-Ringenarrangemang.

*Tidpunkter för stängning av nya tävlingsanmälningar och ändringar (exklusive ändring av Sportidentbricka)

Elittour 20 juli kl 12.00

Träningsrace 20 juli kl 18.00

Ungdomsstafett 21 juli kl 12.00

5-dagars 21 juli kl 21.00

Eget upplägg 5 dagar 22 juli kl 13.00

Eget upplägg 3 dagar 25 juli kl 13.00

Etappstart Aktuell tävlingsdag kl 13.00

 

SPECIFIKA VILLKOR FÖR O-RINGEN AB:S BOENDE

Allt boende i samband med O-Ringen Höga Kusten 2018 sker på egen risk. O-Ringen AB har tecknat försäkring för oförutsedda händelser som gäller alla hyresgäster. O-Ringen AB ansvarar i övrigt inte för skada som du eventuellt åsamkas under din vistelse. Boende på O-Ringen AB:s boende ska följa O-Ringen AB:s anvisningar, även om de utfärdas av tredje part anlitad av O-Ringen AB.
Rätten att checka in på bokat boende medges först när fullständig betalning har erlagts.

ÄNDRING O-RINGENS BOENDE 

Fram till och med den 1 april kan du vid avbokning av camping och hårt underlag få återbetalning mot en serviceavgift på 110 kr. Övriga boenden bokade på oringen.se kan inte ändras, avbokas eller återbetalas.

Vid adderande av flera dagar till en befintlig bokning utgår ingen ändringsavgift. Priset för de tillagda dagarna beräknas till differensen mellan tidigare betalat belopp och vad det totala antalet dagar i den nya bokningen skulle ha kostat vid det ursprungliga bokningstillfället.

Ändringar gällande boende (campingplats och boende på hårt underlag) och därtill kopplade tilläggstjänster kan göras fram till och med 1 juni. Detta kan göras via Bokningsservice mot en servicekostnad på 110 kr eller på oringen.se utan kostnad.

I de fall du har ett tillgodohavande hos oss eller får det genom din ändring dras eventuell serviceavgift i första hand från tillgodohavandet.

Efter den 1 juni kan du endast förlänga befintliga boendebokningar i mån av plats. Vid en sådan förlängning av boendeperioden utgår ingen serviceavgift.

Överlåtelse av campingplats eller plats på hårt underlag kan göras fram till och med fredag 21 juli. Det kostar 200 kr och görs via Bokningsservice eller på O-Ringenstadens Deltagarservice.

ÄNDRING/AVBOKNING AV ÖVRIGT BOENDE

Övrigt boende bokat på O-Ringen portal är ej avbokningsbart, ombokningsbart eller återbetalningsbart.

SPECIFIKA VILLKOR FÖR O-RINGEN AB:S RESOR, PARKERING OCH AKTIVITETER

Resor, parkering och aktiviteter i O-Ringen ABs regi i samband med O-Ringen Höga Kusten 2018 sker på egen risk. O-Ringen AB har tecknat försäkring för oförutsedda händelser som gäller samtliga resor, parkering och aktiviteter i O-Ringens regi på O-Ringenstaden, tävlingsarenorna eller på väg till/från någon av dessa platser. O-Ringen AB ansvarar i övrigt inte för skada som du eventuellt åsamkas under din resa, parkering eller aktivitet.

Deltagare på O-Ringen AB:s resor, parkeringar och aktiviteter ska följa O-Ringen AB:s anvisningar, även om de utfärdas av tredje part anlitad av O-Ringen AB.
Aktiviteter bokade via oringen.se och som utförs av tredje part kan ha separata villkor vilka i sådant fall finns att hitta vid köptillfället.
Rätten att nyttja bokad resa, parkering eller upplevelse medges först när fullständig betalning har erlagts.

ÄNDRING RESOR, PARKERING OCH AKTIVITETER 

Ändringar och avbokningar gällande resor, parkering och aktiviteter kan göras dels via Bokningsservice mot en servicekostnad på 110 kr och dels på oringen.se utan kostnad fram till och med 1 juni. Vissa tilläggstjänster är återbetalningsbara fram till och med 1 april.

I de fall du har ett tillgodohavande hos oss eller får det genom din ändring dras eventuell serviceavgift i första hand från tillgodohavandet.

Efter 1 juni kostar alla ändringar (via Bokningsservice, via oringen.se eller på O-Ringenstadens Deltagarservice) 110 kr. Ändringar kan göras fram till och med dagen före den bokade tjänsten. Tjänster som kan avbokas kan i vissa fall användas som ett tillgodobelopp för att köpa andra tjänster i bokningsportalen under innevarande års O-Ringenarrangemang. Inga överlåtelser är möjliga för tjänster inom resa och aktiviteter.

VILLKOR VID TECKNAT AVBESTÄLLNINGSSKYDD

NT AB erbjuder ett frivilligt avbeställningsskydd för bokningar på Bokningsprotalen. Om Bokaren har tecknat ett avbeställningsskydd utgår full återbetalning om en person i resesällskapet rimligen inte kan nyttja bokningen på grund av att personen eller någon nära anhörig till personen drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Med nära anhörig avses aktuell persons maka, make, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far-, mor- och svärföräldrar, person med vilken den försäkrade sammanbor under äktenskapsliknande förhållande med eller de personer som ingår i resesällskapet för den aktuella bokningen. Med akut sjukdom menas sjukdom som aktuell person vid bokningen inte visste, kunde eller borde ha vetat skulle uppstå. Skadehändelsen ska styrkas med ett giltigt läkarintyg. Vissa undantag finns för när avbeställningsskyddet inte gäller trots giltigt läkarintyg. Avbeställningsskyddet kan ej bokas för bokningar på fler än 9 personer och observera att: För anmälningsavgift/startavgift gäller avbeställningsskyddet endast för den person som läkarintyget avser. Övriga personers anmälningsavgift/startavgift täcks ej av avbeställningsskyddet.

Följande gäller för att avbeställningsskyddet ska träda i kraft:

• Avbeställningsskyddet tecknades i samband med ursprunglig bokning (ej genom ändring)

• Avbokning måste ske senast dagen före aktivitetens datum. Vid senare avbokning erhålles ingen återbetalning

• Avbeställningsskyddet gäller endast tillsammans med läkarintyg och skickas till NT AB senast fem arbetsdagar efter avbokningen. Läkarintyget skall vara ifyllt av en läkare ansluten till Försäkringskassan och intyget ska vara styrkt med läkarens namn, kontakt telefon och stämpel. Av läkarintyget måste det framgå: undersökningsdatum, undersökningsresultat, diagnos samt, vid aktuella fall, att aktuell person inte kan nyttja bokningen pga diagnosen i fråga

• Vid avbokning mot avbeställningsskydd återbetalas ej avbeställningsskyddet

Avbeställningsskyddet täcker inte:

• Akut försämring av existerande sjukdom/kroniskt besvär

• Undersökning, behandling och/eller inläggning på sjukhus som var planerat innan resan beställdes

• Planerade operationer och relaterade sjukdomar eller sjukdomstillstånd som uppstår på grund av detta

Observera:

  • För anmälningsavgift/startavgift gäller avbeställningsskyddet endast för den person som läkarintyget avser. Övriga personers anmälningsavgift/startavgift täcks ej av avbeställningsskyddet.

 

GRUPPBOKNINGAR ÖVER 9 PERSONER 

Om ej annat överenskommits skall beställaren senast 4 veckor före gruppens ankomst lämna specificerade uppgifter om antalet resenärer och namn på de som ska bo i rummen. Strejk, lockout, eldsvåda, blockad, krig, inskränkningar i leveranser eller andra utomordentliga omständigheter utanför hotellets kontroll berättigar Anläggningen att häva avtalet utan skyldighet att utbetala skadestånd i någon form. Förskottsbetalning krävs antingen med kreditkort eller mot faktura, med sista betalningsdag 30 dagar efter bekräftad bokning. Avbeställningsskydd kan ej tecknas för gruppbokningar.

VILLKOR VID EVENTUELL REKLAMATION 

Eventuella klagomål på köpt/bokad produkt eller tjänst ska framföras till ansvarig för produkten/tjänsten eller dennes ombud så snart som möjligt. Erhålls inte rättelse av problemet, så kontakta NT AB. Reklamationsrätten är förlorad, om inte ansvarig för produkten/tjänsten meddelades på plats och fått rimlig tid/chans att lösa problemet. Eventuella anspråk på kompensation skall vara NT AB skriftligen tillhanda senast sista augusti året för arrangemanget. Kan bokningen inte utnyttjas av skäl som är giltiga enligt SRFs resevillkor, återbetalas hela bokningsbeloppet med avdrag för en av NT AB fastställd avbeställningsavgift på 600 kr.

O-RINGEN AB:S BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

O-Ringen AB kommer att behandla personuppgifter om bokade personer för att kunna fullgöra våra åtaganden mot deltagaren och andra deltagare i samband med O-Ringen Höga Kusten 2018.
De uppgifter vi samlar in och behandlar är namn, kön, födelseår, adress, mailadress, telefon, samt resultat kopplade till ditt deltagande på O-Ringen. Uppgifter såsom namn, kön, födelseår, ort, föreningstillhörighet och resultat, så väl som fotografier och TV-inspelningar i vilka bokade personer förekommer, kommer att kunna publiceras på TV, internet och i tidningar och användas i O-Ringen AB:s verksamhet. Uppgifter sparas av uppföljnings- och redovisningsskäl. Vi behandlar även bokade personers personuppgifter i syfte att de ska få relevant information och erbjudanden från oss eller våra samarbetspartners. I den mån det rör information och erbjudanden från någon av våra samarbetspartners, kan sådan samarbetspartner också komma att behandla dina personuppgifter. Bokad person har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till O-Ringen AB, få besked om vilka personuppgifter vi har om den aktuella personen och hur vi behandlar dessa. Bokad person har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar för aktuell person.

ÖVRIG INFORMATION OM VÅRA VILLKOR 

Genom att använda bokningstjänsterna, samtycker du till att villkoren kan komma att uppdateras av oss från en tid till annan. Du bör därför hålla dig uppdaterad på denna sida regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar som kan ha gjort av villkoren.