Bokningsvillkor

Bokningsvillkor

Betalningsvillkor och avbokningsregler för Sveaskogs personalstugor, utöver Nordic Travels standardvillkor

Vänligen kontrollera Er bokning så att den stämmer överens med Era önskemål. Ev. felaktigheter måste påtalas omgående.

Bokningsregler

1. Bokningen gäller från söndag till söndag med tillträde kl. 15.00 och lämnas kl. 12.00 avresedagen om ingen annan överenskommelse gjorts.

2. Den som bokat stugan ska själv närvara under den tid bokningen avser. Bokningen får inte överlåtas till annan person utan bokningsansvariges kännedom och godkännande.

3. Avkortad vistelse, beroende på hyresgästens initiativ eller annan orsak utanför Sveskogs påverkan, medför inte rätt till återbetalning.

4. Stugan ska innan avfärd vara väl städad (se stugpärm).

Avbokningsregler

personalstugor Avbokning av hela veckor

1. Vid avbokning mindre än 30 dagar före avresa 20 procent av hyreskostnaden.

2. Avbokning mindre än 2 veckor före avresa 50 procent av hyreskostnaden.

3. Avbokning mindre än 1 vecka 100 procent av hyreskostnaden.

Avbokning av enstaka dygn

Mindre än 1 vecka före avresa 20 procent av hyreskostnaden.

Vid avbokning på grund av sjukdom eller annan händelse ska det styrkas med intyg från t ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skickas till ansvarig för stugbokningen senast en vecka från avbokningstillfället eller så snart som möjligt innan återbetalning av hyran kan ske. Avbokningsavgiften återbetalas inte.

Avbokningsavgift på 200 kr tillkommer vid varje avbokningstillfälle.

 

Vid avbokning på grund av sjukdom eller annan händelse måste du kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget ska skickas in senast en vecka från avbokningsdagen eller så fort det är möjligt. Hela beloppet återbetalas utom avbokningsavgiften.

För fullständiga bokningsvillkor, se https://nordictravel.se.loopiadns.com/print/bokningsvillkor/bokningsvillkor-standard,… [1] (Avbokning och ändring gäller ej för vissa erbjudande eller rabatter)

General Data Protection Regulation – GDPR

Vilka personuppgifter som samlas in

Nordic Travel i Sverige AB (”NT”) behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer.

Vi kan även komma att behandla uppgifter som registreras i samband med beställning,

t ex ålder, önskemål om specialkost.

Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av arrangemang, skapande av konton eller andra tjänster på webben eller per telefon.

Notera gärna att det är frivilligt att lämna dina personuppgifter men i många fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänst och/eller produkt du beställt om du inte lämnar dina personuppgifter.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Fullgörandet kan bestå av att t ex leverera det arrangemang eller de tilläggstjänster som du beställt eller att tillhandahålla de tjänster och/eller produkter som erbjuds eller begärs av dig vid innehav av ett personligt konto.

Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt bokföringslaglagen och förordningar, t ex gällande säkerhet. Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter mellan dig och NT, t ex noteringar om frågor och klagomål.

Utöver ovan angivna ändamål kan dina personuppgifter komma att användas för våra marknads- och kundanalyser, riskhantering och statistik för att kunna ge dig ett bättre reseerbjudande och bättre service.

Vi kan, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, även komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från oss.

Du kan när som helst avregistrera dig från att motta sådana erbjudanden vid varje marknadsföringsmeddelande.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Genom din beställning av ditt arrangemang kommer dina personuppgifter att lagras av NT i tre år. Vid reklamationer kan vissa uppgifter komma att sparas i sju år för att uppfylla krav enligt bokföringslagen (1998:1078) och NT:s ansvarsförsäkringar.

Vid nyttjande av avbeställningsskydd hanterar vi dina uppgifter genom inskickande av handlingar per post. När ärendet är avslutat kan uppgifterna komma att sparas sju år för att uppfylla krav enligt bokföringslagen (1998:1078) och NT:s ansvarsförsäkringar. Endast behörig person har tillgång till dessa uppgifter efter ett sådant ärende är handlagt och avslutat.

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna

Dina personuppgifter kommer att behandlas av NT.

Dina personuppgifter kommer att behandlas av NT- koncernens samarbetspartners inom besöksnäringen t ex  hotell, lokala samarbetspartners samt av NT-koncernens anlitande leverantörer av administrativa tjänster samt systemtjänster.

Personuppgiftsansvarig

Nordic Travel Sverige AB, org. nr. 556669-6125, +46-(0)411-55 87 25, Box 163 271 24 YSTAD, info@nordictravel.se är personuppgiftsansvarig.

Du har rätt till att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Sådan begäran ska göras skriftligen och vara undertecknad av dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätt eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i maskinläsbart format . Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).  Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information också lämnas om vilka personuppgifter som behandlas om dig, varifrån dessa uppgifter har inhämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats.

Vi är även skyldiga att på din begäran rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med lagen.