Integritetspolicy

Varför ska jag läsa denna policy?

Den här policyn beskriver hur vi Nordic Travel samlar in, behandlar, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken information kan vi samla in?

Nordic Travel i Sverige AB (”NT”) behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till:

  • namn
  • födelsedatum
  • kön
  • adress, e-postadress och telefonnummer

Vi kan även komma att behandla uppgifter som registreras i samband med beställning:

  • ålder
  • önskemål om specialkost

Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av arrangemang, skapande av konton eller andra tjänster på webben eller per telefon. Notera gärna att det är frivilligt att lämna dina personuppgifter. I många fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänst och/eller produkt du beställt om du inte lämnar dina personuppgifter.

Hur kommer vi använda informationen och syftet med personuppgiftsbehandlingen?

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Fullgörandet kan bestå av att t ex leverera det arrangemang eller de tilläggstjänster som du beställt. Det kan även handla om att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster och/eller produkter som erbjuds eller begärs av dig vid innehav av ett personligt konto.

Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt bokföringslaglagen och förordningar, t ex gällande säkerhet. Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter mellan dig och NT, t ex noteringar om frågor och klagomål.

Utöver ovan angivna ändamål kan dina personuppgifter komma att användas för våra marknads- och kundanalyser, riskhantering och statistik för att kunna ge dig ett bättre reseerbjudande och bättre service. Vi kan, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, även komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från oss. Du kan när som helst avregistrera dig från att motta sådana erbjudanden vid varje marknadsföringsmeddelande.

Hur länge kommer vi lagra personuppgifter och information?

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Genom din beställning av ditt arrangemang kommer dina personuppgifter att lagras av NT i så många år som lagarna kräver. Vid reklamationer kan vissa uppgifter komma att sparas det antal år som krävs för att uppfylla krav enligt bokföringslagen (1998:1078) och NT:s ansvarsförsäkringar.

Vid nyttjande av avbeställningsskydd hanterar vi dina uppgifter genom inskickande av handlingar per post. När ärendet är avslutat kommer uppgifterna att sparas det antal år som krävs för att uppfylla krav enligt bokföringslagen (1998:1078) och NT:s ansvarsförsäkringar. Endast behörig person har tillgång till dessa uppgifter efter ett sådant ärende är handlagt och avslutat.

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna

  • Dina personuppgifter kommer att behandlas av NT.
  • Dina personuppgifter kommer att behandlas av NT- koncernens samarbetspartners inom besöksnäringen t ex  hotell och lokala samarbetspartners.
  • Dina personuppgifter kommer att behandlas av NT- koncernens anlitande leverantörer av administrativa tjänster samt systemtjänster.

Personuppgiftsansvarig

Nordic Travel Sverige AB, org. nr. 556669-6125, +46-(0)411-55 87 25, Box 163 271 24 YSTAD, info@nordictravel.se är personuppgiftsansvarig.

Du har rätt till att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Sådan begäran ska göras skriftligen och vara undertecknad av dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätt eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i maskinläsbart format . Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).  Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information också lämnas om vilka personuppgifter som behandlas om dig, varifrån dessa uppgifter har inhämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats.

Vi är även skyldiga att på din begäran rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med lagen.