Bokningsvillkor

Dessa bokningsvillkor gäller för köp i Nordic Choice Commersial Service ABs, org.nr 556106-6050, bokningsportal Packtivity by Choice (nedan portalen). Villkoren uppdaterades senast 2019-03-01.

Nordic Travel i Sverige AB (NT AB), org. nr. 556669–6125, Box 163, 271 24 Ystad, är ansvarig förmedlare för alla bokningar i Bokningsportalen. Bokningsvillkoren kompletterar SRF:s resevillkor och gäller mellan NT AB och den som som själv eller genom annan träffar avtal med företaget enligt vad som angetts i bekräftelsen samt genomför bokningen/köpet (Bokaren) i portalen. Avtalet gäller för alla typer av produkter som Nordic Travel i Sverige AB förmedlar om inget annat angetts.

PRISER

Priserna i prislistan är angivna i lokal valuta för det språk du valt. Vi reserverar oss för ändringar betingade av pris- och kursförändringar utanför vårt inflytande efter detta datum.

NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE?

Köpet/bokningen blir bindande för dig så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av förmedlaren. Dessa villkor gäller från det ögonblicket oavsett om du betalat arrangemanget helt, delvis eller inte alls. Om produkterna bokas hos återförsäljare kan andra boknings- och betalningsvillkor tillämpas. Var noga med att kontrollera villkoren.

VAD, NÄR OCH HUR SKA JAG BETALA?

Både via telefon och online betalar du enligt villkoren vid bokningstillfället och endast direktbetalning med kreditkort. För att skydda och kryptera dina kreditkortsuppgifter när de genomgår vårt system använder vi oss av ”Secure Socket Layer ”-teknik (SSL). Vänligen observera att vid särskilda pris- och specialerbjudanden finns det ibland ingen möjlighet till återbetalning. Vänligen kontrollera rums- och prisuppgifterna noggrant innan du genomför din bokning.

AVBESTÄLLNING

Avbokning/ändring av färdiga paket som innehåller både boende och aktiviteter, evenemang m.m.
Ej avboknings- eller ändringsbart.
Har gästen varken avbokat eller ankommit återbetalas ingenting i bokningen.

Avbokning och ändring av bokning där man bokat hotell samt bokat till en aktivitet i varukorgen.
Ej avboknings- eller ändringsbart.
Har gästen varken avbokat eller ankommit återbetalas ingenting i bokningen.

Avbokning/ändring av bokning där man endast bokat aktivitet, arrangemang, biljetter, presentkort eller transport
Ej avboknings- eller ändringsbar.
Har gästen varken avbokat eller ankommit återbetalas ingenting i bokningen.

Kan resan inte utnyttjas av skäl, som är giltiga enligt SRFs resevillkor, återbetalas hela bokningsbeloppet med avdrag för en av Nordic Travel fastställd avbeställningsavgift på 600 kr. Ej använda biljetter och liknande måste återsändas snarast.

REKLAMATION

Ev. klagomål skall framföras till ansvarig för produkten exempelvis hotellansvarig/golfbanechef etc. eller dennes ombud så snart som möjligt. Får Ni inte rättelse av problemen, så kontakta Nordic Travel per telefon + 46(0) 8 40 90 64 04 eller e-post nch@nordictravel.se
Reklamationsrätten är förlorad, om Ni inte meddelar produkt leverantören på plats. Lämnar Ni bostaden, golfbanan eller arrangemanget utan att arrangören haft rimlig tid att lösa problemet mister Ni er rätt till kompensation. Ev. anspråk på kompensation skall vara Nordic Travel skriftligen tillhanda senast 30 dagar efter resans slut.

GDPR

Vilka personuppgifter som samlas in:
Nordic Travel i Sverige AB (”NT”) behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi kan även komma att behandla uppgifter som registreras i samband med beställning, t ex ålder, önskemål om specialkost. Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av arrangemang, skapande av konton eller andra tjänster på webben eller per telefon. Notera gärna att det är frivilligt att lämna dina personuppgifter men i många fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänst och/eller produkt du beställt om du inte lämnar dina personuppgifter.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen:
Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Fullgörandet kan bestå av att t ex leverera det arrangemang eller de tilläggstjänster som du beställt eller att tillhandahålla de tjänster och/eller produkter som erbjuds eller begärs av dig vid innehav av ett personligt konto.
Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt bokföringslaglagen och förordningar, t ex gällande säkerhet. Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter mellan dig och NT, t ex noteringar om frågor och klagomål.
Utöver ovan angivna ändamål kan dina personuppgifter komma att användas för våra marknads- och kundanalyser, riskhantering och statistik för att kunna ge dig ett bättre reseerbjudande och bättre service. Vi kan, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, även komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från oss. Du kan när som helst avregistrera dig från att motta sådana erbjudanden vid varje marknadsföringsmeddelande.–

Lagring av personuppgifter:

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Genom din beställning av ditt arrangemang kommer dina personuppgifter att lagras av NT i tre år. Vid reklamationer kan vissa uppgifter komma att sparas i sju år för att uppfylla krav enligt bokföringslagen (1998:1078) och NT:s ansvarsförsäkringar. Vid nyttjande av avbeställningsskydd hanterar vi dina uppgifter genom inskickande av handlingar per post. När ärendet är avslutat kan uppgifterna komma att sparas sju år för att uppfylla krav enligt bokföringslagen (1998:1078) och NT:s ansvarsförsäkringar. Endast behörig person har tillgång till dessa uppgifter efter ett sådant ärende är handlagt och avslutat.

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna:

Dina personuppgifter kommer att behandlas av NT. Dina personuppgifter kommer att behandlas av NT- koncernens samarbetspartners inom besöksnäringen t ex  hotell, lokala samarbetspartners samt av NT-koncernens anlitande leverantörer av administrativa tjänster samt systemtjänster.

Personuppgiftsansvarig:

Nordic Travel Sverige AB, org. nr. 556669-6125, + 46(0)8-40 90 64 04, Box 163 271 24 YSTAD, nch@nordictravel.se är personuppgiftsansvarig.
Du har rätt till att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Sådan begäran ska göras skriftligen och vara undertecknad av dig.
Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätt eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).  Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information också lämnas om vilka personuppgifter som behandlas om dig, varifrån dessa uppgifter har inhämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. Vi är även skyldiga att på din begäran rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med lagen.