Bokningsvillkor

Dessa allmänna bokningsvillkor gäller för köp i O‑Ringen AB:s bokningsportal på adressen oringen.se under Anmäl & Boka (Bokningsportalen) i samband med arrangemanget O-Ringen (O‑Ringen). Nordic Travel AB och O-Ringen AB förbehåller sig rätten att ensidigt ändra dessa bokningsvillkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade bokningsvillkoren har publicerats i Bokningsportalen.

VEM ÄR ANSVARIG?

Nordic Travel i Sverige AB (NT AB), org. nr. 556669–6125, Box 163, 271 24 Ystad, ansvarar för alla bokningar i Bokningsportalen i samband med O-Ringen. O-Ringen:s tävlingar arrangeras av O‑Ringen AB (O-Ringen AB), org.nr 556937-4084,  Almas allé 9, 756 51 Uppsala.

I samband med tävlingarna arrangerar O-Ringen AB och NT AB en rad olika resor, boenden och upplevelser. Bokningsvillkoren kompletterar SRF:s resevillkor [1] och gäller mellan NT AB och den som genomför bokningen/köpet (Bokaren) i Bokningsportalen.

 NÄR BLIR BOKNINGEN BINDANDE?

Genom att beställa tjänster och/eller produkter i Bokningsportalen godkänner Bokaren dessa bokningsvillkor. Köpet/bokningen blir bindande för Bokaren så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av NT AB eller av funktionär på plats under O-Ringen. Dessa bokningsvillkor oavsett om Bokaren har betalt köpet/bokningen helt, delvis eller inte alls. Kontrollera därför dessa bokningsvillkor noga i förväg.

I de fall då Bokaren köper/bokar tjänster åt annan person/andra personer, försäkrar Bokaren i och med att dessa bokningsvillkor godkänns, att denna person/dessa personer har tagit del av och godkänner dessa bokningsvillkor. I de fall Bokaren genomför en bokning åt barn som är under 18 år är detta tillåtet endast om samtycke ges av den person som har föräldraansvar för barnet. Köp/bokningar är inte avbokningsbart, ändringsbart eller återbetalningsbart om så inte specifikt anges, i dessa bokningsvillkor, för den specifika produkten och/eller tjänsten i fråga. NT AB och O‑Ringen AB förbehåller sig rätten att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa bokningsvillkor till tredje part.

 HUR OCH NÄR SKA BOKNINGEN BETALAS?

Betalning kan göras med betalkort (VISA/ Mastercard) eller via bankgiro mot faktura. Betalningsmottagare är NT AB. Betalnings-anvisningar återfinns i Bokningsportalen. Efter 1 juni respektive år är betalning endast möjligt med betalkort (VISA/Mastercard) medan bokningar via NT AB över mail har 1-2 dagars förfallotid. Rätten att använda bokade produkter, tjänster eller tilläggstjänster medges först när fullständig betalning har erlagts.

BETALNING VIA INTERNET

För att skydda och kryptera Bokarens kreditkorts-uppgifter vid användning av Bokningsportalen så används krypterad anslutning (SSL).

VAD HÄNDER OM BOKNINGEN INTE BETALAS?

O-Ringen AB och NT AB förbehåller sig rätten att ta bort bokningar där betalning inte skett efter påminnelse.

OM DET HÄNDER DELTAGAREN NÅGOT?

Allt deltagande, boende och resande i samband O‑Ringen sker på egen risk. O-Ringen AB har tecknat försäkring för oförutsedda händelser som gäller samtliga deltagare, medföljare och publik på O‑Ringenstaden, på tävlingarna eller på väg till/från någon av dessa platser. O-Ringen AB ansvarar i övrigt inte för skada som deltagare, medföljare eller publik eventuellt åsamkas i samband med arrangemanget. Alla deltagare, medföljare och publik ska följa O-Ringen AB:s anvisningar, även om de utfärdas av tredje part anlitade av O-Ringen AB. Deltagare i O-Ringen ska även följa Svenska Orienteringsförbundets vid var tidpunkt gällande tävlingsregler. Deltagare kan i samband med bokning köpa avbeställningsskydd hos NT AB, se separat del i bokningsvillkoren kring avbeställningsskydd. I Bokningsportalen går det även att köpa Motionsloppsförsäkring via Folksam, se vidare bestämmelser hos Folksam.

 VAD GÄLLER FÖR GRUPPBOKNINGAR
(ÖVER 9 PERSONER)?

Om ej annat överenskommits skall beställaren senast 4 veckor före gruppens ankomst lämna specificerade uppgifter om antalet resenärer och namn på de som ska bo i rummen. Strejk, lockout, eldsvåda, blockad, krig, inskränkningar i leveranser eller andra utomordentliga omständigheter utanför hotellets kontroll berättigar Anläggningen att häva avtalet utan skyldighet att utbetala skadestånd i någon form. Förskottsbetalning krävs antingen med kreditkort eller mot faktura, med sista betalningsdag 30 dagar efter bekräftad bokning. Avbeställningsskydd kan ej tecknas för gruppbokningar.

PAKETRESOR

Om du bokar ytterligare resetjänster för din resa eller semester via denna länk/dessa länkar omfattas du INTE av de rättigheter som är tillämpliga på paketresor enligt direktiv (EU) 2015/2302. Därför kommer vårt företag NT AB inte att ansvara för att dessa ytterligare resetjänster fullgörs korrekt. Vid problem kontakta den relevanta tjänsteleverantören.

Om du bokar ytterligare resetjänster via denna länk/dessa länkar senast 24 timmar efter mottagandet av bekräftelsen av din bokning från vårt företag NT AB kommer de resetjänsterna emellertid att utgöra en del av ett sammanlänkat researrangemang. I ett sådant fall har NT AB, i enlighet med EU-rätten, ett skydd för återbetalning av dina betalningar till NT AB för tjänster som inte fullgörs som en följd av NT AB:s obestånd. Observera att detta inte innebär någon återbetalning om den berörda tjänsteleverantören hamnar på obestånd. Mer information om skydd vid obestånd, läs mer på vår hemsida: https://nordictravel.se/paketresor/

VAD GÄLLER OM DELTAGAREN VILL AVBOKA?

En bokning av O-Ringen AB:s produkter, tjänster och tilläggstjänster i samband med O-Ringen är inte återbetalningsbar. Har man köpt avbeställningsskydd eller någon av försäkringarna, se specifika villkor för respektive.

VAD GÄLLER OM DELTAGAREN VILL ÄNDRA/ÖVERLÅTA EN PRODUKT/TJÄNST?

 Ändring/överlåtelse påkallad av deltagare/bokare

Ändringar och överlåtelser kan göras till respektive stopptid, läs noga igenom vad som gäller för din produkt/tjänst – kontakta oss gärna vid frågor! Notera att ändringsavgift utgår från 1 maj och vissa fall även innan om ändringen inte görs på egen hand. Det är priset vid ändringstillfället som gäller för den nya produkten/tjänsten och för produkten/tjänsten som ska bytas. Om den nya produkten/tjänsten är dyrare (idag än den tidigare köpta produkten/tjänsten är idag) ska mellanskillnaden erläggas. Där prisskillnad uppstår återbetalas ingen mellanskillnad.

För överlåtelse av start mellan olika produkter/klassuppsättningar där den nya produkten/klassuppsättningen idag är dyrare än den tidigare är idag ska mellanskillnaden erläggas. Är den nya produkten/tjänsten (idag) billigare än den tidigare produkten/tjänsten är (idag) sker ingen återbetalning. Vid överlåtelse bör du alltså överlåta till någon som vill delta i samma produkt/klassuppsättning (se tabell nedan) som du har köpt eller som vill delta i en billigare produkt/klassuppsättning än du köpt. Vänligen notera att vi inte tillhandahåller någon tjänst/service för att finna personer att överlåta en bokning/start/camping till, utan hänvisar till andra kanaler, tex orienterare.nu eller startplatser.se.

Ändringsavgift

 • Fram till 1 maj utgår ingen kostnad för att ändra deltagarinformation (klass, namn etc) på egen hand online eller med hjälp av bokningsservice vad det gäller sådant som inte kan göras på egen hand online (produkt, tävling etc). Ändringar som kan göras på egen hand online (byte av klass, namn etc) kostar alltid 200 kr via bokningsservice. Det utgår ingen ändringsavgift fram till 1 maj för att lägga till produkter i sin bokning.
 • 1 maj och framåt kostar alla ändringar/överlåtelser som påkallats av deltagaren/Bokaren 200 kr oavsett kanal för ändring (via Bokningsservice, online eller på plats under O-Ringen via Deltagarservice). Ändringsavgiften gäller per bokning oavsett om flera ändringar görs (för en enskild deltagare eller flera deltagare) vid det aktuella tillfället. Notera att Bokningsportalen inte registrerar vilken typ av ändringar som görs, varvid en ändringsavgift läggs på även om Bokaren bara utökar bokningen med en ny deltagare (och inte ändrar befintliga deltagares information). Du kan undvika en ändringsavgift i dessa fall genom att skapa en ny bokning för nya deltagare.

 Ändringar och överlåtelse kan göras t.o.m. följande stopptider under O-Ringen Uppsala 2020:

Produkt Stopptid
Elittour 17 Juli 12.00
5-Dagars 19 Juli 21.00
5-Dagars Challengeklass 20 Juli 13.00
3-Dagars Challengeklass 23 Juli 13.00
Etappstart Respektive tävlingsdag 13.00
Träningsrace 18 Juli 18.00
Ungdomsstafett 19 Juli 12.00

Ändring påkallad av O-Ringen AB

Mellanskillnaden mellan bokad produkt/tjänst och tilldelad produkt/tjänst återbetalas. Här gäller de priser som gällde vid bokningstillfället. Ex på ändring påkallad av O-Ringen AB är vid nedflyttning vid gallring till Elittouren.

Återbetalning sker under förutsättning att deltagaren/Bokaren har givit O-Ringen AB fullständig återbetalnings-information senast den 31 augusti innevarande år. Betalningsinformation ska skickas till info@oringen.se. Ändringsavgift tas inte ut i de fall O-Ringen AB påkallat ändringen/bytet.

 • Ändring/överlåtelse av övriga produkter
  Ändring av ej individknutna produkter, tjänster och tilläggstjänster (exempelvis avslutningsfest, Miniknat, barnpassning, parkering och tränings-kartor mm) kan i regel göras till innevarande tävlingsdag kl.13. Överlåtelse av dessa behöver ej ändringshanteras då bokningsnummer utgör bekräftelse.
 • Ändring/överlåtelse av campingplats/ boende
  Fram till 30 juni kan följande ändringar göras gällande campingplatser:

  • Ändring av kategori av campingplats under förutsättning att vald kategori finns tillgänglig. Det är priset vid ändringstillfället som gäller för den nya produkten/tjänsten och för produkten/tjänsten som ska bytas. Om den nya produkten/tjänsten är dyrare (idag än den tidigare köpta produkten/tjänsten är idag) ska mellanskillnaden erläggas. Där prisskillnad uppstår återbetalas ingen mellanskillnad.
  • Ändring av önskad klubb att placeras med. Placering med klubbmedlemmar inom samma platskategori är då garanterad. Notera att ändring av namn inte är nödvändig om val av önskad klubb att placeras med kvarstår.

  Efter 30 juni kan inga ändringar av campingbokningar eller nya bokningar av campingplatser göras online. Bokning av eventuella kvarvarande campingplatser kan göras igen hos Deltagarservice på O-Ringenstaden från 16 juli kl.12.

  Övrigt boende (ej O-Ringens egna) bokat i Bokningsportalen är en tredjepartsprodukt och är ej återbetalningsbart.

VAD HÄNDER VID EVENTUELL TVIST

Eventuella klagomål på köpt/bokad produkt eller tjänst ska framföras till ansvarig för produkten/tjänsten eller dennes ombud så snart som möjligt. Erhålls inte rättelse av problemet, så kontakta NT AB. Reklamationsrätten är förlorad, om inte ansvarig för produkten/tjänsten meddelades på plats och fått rimlig tid/chans att lösa problemet. Eventuella anspråk på kompensation skall vara NT AB skriftligen tillhanda senast sista augusti året för arrangemanget. Kan bokningen inte utnyttjas av skäl som är giltiga enligt SRF:s resevillkor, återbetalas hela bokningsbeloppet med avdrag för en av NT AB fastställd avbeställningsavgift på 600kr.

 SPECIFIKA VILLKOR FÖR PRIVATA HYRESOBJEKT

NT AB förmedlar privata hyresobjekt. Hyresavtalet, som du ingår med NT AB, som förmedlare – gäller mellan dig som hyresgäst och hyresobjektets ägare som uthyrare. Vid bokningstillfället erhåller du en e-postbekräftelse från förmedlaren NT AB. Med bekräftelsen följer en voucher/dokument med ytterligare information.

Bokning sker på grundval av objektbeskrivningen som bygger på uppgifter från uthyraren. Bestämmelser kring slutrengöring, städning och sängkläder hittar du i uthyrarens information alternativt att den avtalas gemensamt mellan hyresgäst och uthyrare. Nedanstående hyresvillkor är gällande i det hyresavtal, som med NT AB som förmedlare har ingåtts mellan hyresobjektets ägare och hyresgästen vid bokningstillfället:

 • Hyresobjektet får endast bebos av det antal personer uthyraren angett som max antal bäddar om ej annat avtalats. Hyresgästen har ej rätt att sätta upp tält, husvagnar på tomt som tillhör objektet. Vid överträdelse av detta har uthyraren rätt att avvisa överskridande antal personer och ingen återbetalning av bokningsbelopp sker.
 • Står ingen information om sängkläder och slutstädning i informationen från uthyraren så gäller regeln att hyresgästen själv ansvarar för det och att det inte ingår i uthyrningspriset.
 • Om inget annat uttalats i informationen från uthyraren så ska objektet finnas disponibelt för incheckning från 15.00 ankomstdagen och utcheckningstid ska vara senast kl.11.00. Hyresgästen och uthyraren är ansvariga att på förhand avtala kring nyckelutlämning/ återlämnande.
 • Om uthyraren angett husdjur ej tillåtet har gästen ej rätt att ta med sig husdjur. Även om uthyraren angett husdjur ej tillåtet, kan ej garanteras att där aldrig varit husdjur eller att uthyraren själv ej har husdjur.
 • Rökning är generellt ej tillåtet i hyresobjekten om inte det uttryckligen står i objektbeskrivningen att det är tillåtet. Kräver att det avtalats separat mellan hyresgästen och uthyraren.
 • Om båt ingår i hyresobjektet är det hyresgästen som ansvarar för att utrustning är korrekt och att ev. utbildningskrav (ex. förarbevis) enligt lag finns, vid användande av denna båt.
 • Varken uthyraren eller förmedlaren kan hållas ansvariga för ev. buller från trafik, maskiner eller liknande.
 • Varken uthyraren eller förmedlaren kan hållas ansvariga för kvaliteten på Internetuppkoppling som t.ex. dålig täckning, dålig hastighet.
 • Hyresgästen är själv ansvarig för vistelser i pooler, spabad o.l och man är förpliktad som hyresgäst att följa föreskrifterna.
 • Observera att ett hyresobjektet kan komma att avbokas från förmedlarens eller uthyrarens håll om giltig anledning föreligger ex. brand, översvämning, tekniska orsaker som omöjliggör bokningen eller att objektet sålts. Förmedlaren kan ej hållas ansvarig i dessa fall utan endast skyndsamt hjälpa med förmedling av liknande objekt.
 • Utrustning och inventarier i hyresobjektet ska hanteras med respekt, läs mer i voucherinformationen.
 • Hyresobjektet ska vara i ordning vid ankomst. Reklamation rörande städning ska göras omgående till uthyraren. Skulle hyresgästen finna brister, skador vid ankomst ska det meddelas omgående  till uthyraren och förmedlaren efter inflyttning (inom 72 timmar), annars har hyresgästen förlorat rätten till reklamation. Uthyraren och/eller förmedlaren har rätt att under en rimlig tidsfrist försöka avhjälpa ev. fel och brister. Avresa från hyresobjektet innan hyresperiodens utgång, sker på hyresgästens bekostnad och risk. Hyresgästen riskerar att inte kunna ställa krav. Det anses då att hyresgäst själv omöjliggjort avhjälpning. Förmedlaren förbehåller sig rätten att vid avhjälpning flytta hyregästen till annat hyresobjekt.
 • Vid avresa ska objektet lämnas i samma skick som det hade vid ankomst. Vid allvarligt fel/skadegörelse som orsakas av Hyresgästen blir Hyresgästen ersättningsskyldig.

VILLKOR VID TECKNAT AVBESTÄLLNINGSSKYDD

NT AB erbjuder ett frivilligt avbeställningsskydd för bokningar på Bokningsprotalen. Om Bokaren har tecknat ett avbeställningsskydd utgår full återbetalning om en person i resesällskapet rimligen inte kan nyttja bokningen på grund av att personen eller någon nära anhörig till personen drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Med nära anhörig avses aktuell persons maka, make, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far-, mor- och svärföräldrar, person med vilken den försäkrade sammanbor under äktenskapsliknande förhållande med eller de personer som ingår i resesällskapet för den aktuella bokningen. Med akut sjukdom menas sjukdom som aktuell person vid bokningen inte visste, kunde eller borde ha vetat skulle uppstå. Skadehändelsen ska styrkas med ett giltigt läkarintyg. Vissa undantag finns för när avbeställningsskyddet inte gäller trots giltigt läkarintyg. Avbeställningsskyddet kan ej bokas för bokningar på fler än 9 personer och observera att: För anmälningsavgift/startavgift gäller avbeställningsskyddet endast för den person som läkarintyget avser. Övriga personers anmälningsavgift/startavgift täcks ej av avbeställningsskyddet.

Följande gäller för att avbeställningsskyddet ska träda i kraft:

 • Avbeställningsskyddet tecknades i samband med ursprunglig bokning (ej genom ändring)
 • Avbokning måste ske senast dagen före aktivitetens datum. Vid senare avbokning erhålles ingen återbetalning
 • Avbeställningsskyddet gäller endast tillsammans med läkarintyg och skickas till NT AB senast fem arbetsdagar efter avbokningen. Läkarintyget skall vara ifyllt av en läkare ansluten till Försäkringskassan och intyget ska vara styrkt med läkarens namn, kontakt telefon och stämpel. Av läkarintyget måste det framgå: undersökningsdatum, undersökningsresultat, samt, vid aktuella fall, att aktuell person inte kan nyttja bokningen pga undersökningsresultat i fråga.
 • Vid avbokning mot avbeställningsskydd återbetalas ej avbeställningsskyddet.
 • Avbeställningsskyddet täcker inte:
  • Akut försämring av existerande sjukdom/kroniskt besvär
  • Undersökning, behandling och/eller inläggning på sjukhus som var planerat innan resan beställdes
  • Planerade operationer och relaterade sjukdomar eller sjukdomstillstånd som uppstår på grund av detta

Observera: För anmälningsavgift/startavgift gäller avbeställningsskyddet endast för den person som läkarintyget avser. Övriga personers anmälningsavgift/startavgift täcks ej av avbeställningsskyddet.

PERSONUPPGIFTER

O-Ringen AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in i samband med Bokarens deltagande i O-Ringen. NT AB är personuppgiftsansvarig för avbeställningsskyddet.

NT AB och O-Ringen AB samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi kan även komma att behandla uppgifter som registreras i samband med beställning, t ex ålder, önskemål om specialkost. För deltagare som väljer att teckna försäkring via Folksam samlas även personnummer in. Resultat kopplade till ditt deltagande på O-Ringen sparas. Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av arrangemang, skapande av konton eller andra tjänster på webben eller per telefon.

 Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

O-Ringen AB kommer att behandla personuppgifter om bokade personer för att kunna fullgöra våra åtaganden mot deltagaren och andra deltagare i samband med O-Ringen samt att tillhandahålla de tjänster och/eller produkter som deltagaren har beställt. Behandling av personuppgifter kan även komma att ske för att O-Ringen AB ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser för bland annat gällande säkerhet.

O-Ringen AB kan nås på: info@oringen.se eller på telefonnummer: +46 771 49 90 00.
NT AB kan nås på: info@nordictravel.se eller på telefonnummer: +46 411-55 87 25.

Notera gärna att det är frivilligt att lämna dina personuppgifter men i många fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänst och/eller produkt du beställt om du inte lämnar dina personuppgifter.

Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt bokföringslaglagen och förordningar, t ex gällande säkerhet. Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter mellan dig och NT, t ex noteringar om frågor och klagomål.

Utöver ovan angivna ändamål kan dina person-uppgifter komma att användas för våra marknads- och kundanalyser, riskhantering och statistik för att kunna ge dig ett bättre reseerbjudande och bättre service. Vi kan, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, även komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från oss. Du kan när som helst avregistrera dig från att motta sådana erbjudanden vid varje marknadsföringsmeddelande. För att kunna koppla deltagare mot rankinglistor såsom exempelvis Sverigelistan görs en koppling mot Svensk Orienterings system Eventor för de deltagare som har inloggning i Eventor. För dessa sparas då även Eventor-ID samt födelsedatum. Uppgifter såsom namn, kön, födelseår, ort, föreningstillhörighet och resultat, såväl som fotografier och TV-inspelningar i vilka bokade personer förekommer, kommer att kunna publiceras på TV, internet och i tidningar och användas i O-Ringens verksamhet. För avbeställningsskydd samlas personuppgifterna in i syfte att behandla ett ärende om återbetalning av anmälningsavgift/startavgift. Anställd inom NT AB som arbetar inom callcenterdelen och som behöver ta del av läkarintyget för att kunna göra en återbetalning kommer att ta del av detta. Läkarintyget kommer endast att sparas under den tid som ett ärende om återbetalning hanteras därefter gallras det. Personuppgifterna kommer inte att överföras till tredje land.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna kommer att sparas av bokföringsändamål för en period om sju (7) år. Om samtycke ges för att kunna följa upp och utveckla O-Ringen även kommande år sparas uppgifter fem (5) år. Samtycke till nyhetsbrev och tidning gäller som tillsvidareprenumeration till dess att det återkallas. Uppgifter relaterade till tecknande av försäkringen Motionsloppsförsäkring samt information om hälsotillstånd som rör behov av karta med särskilt tryck eller stöd för att kunna genomföra tävlingen med hjälp av påskjutare. Dessa uppgifter sparas inte efter tävlingen för annat än bokföringsändamål. Personuppgifter såsom namn, klubb och resultat (starttider, stämplingstider, placeringar osv) sparas av statistiska ändamål och finns sökbart via internet. För de deltagare som kunnat kopplas mot Eventor sparas även Eventor-ID och födelsedatum, resultat finns då sökbara även i andra system inom svensk orientering med koppling till Eventor.

Läs mer om hur NT AB hanterar, behandlar och lagrar personuppgifter i vår integritets-policy: https://nordictravel.se/integritetspolicy/

 Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna

Anställda i O-Ringen AB samt funktionärer som arbetar i samband med O-Ringen kan komma att behandla personuppgifterna. Dina personuppgifter kommer även att behandlas av NT. Dina personuppgifter kommer att behandlas av NT- koncernens samarbetspartners inom besöksnäringen tex hotell, lokala samarbetspartners samt av NT-koncernens anlitande leverantörer av administrativa tjänster samt systemtjänster. Personuppgifterna kommer inte att överföras till tredje land. Bokaren vars personuppgifter har registrerats har rätt att begära ut registerutdrag för att få information om vilka personuppgifter O-Ringen AB och NT AB behandlar. Bokaren har även rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter och rätt att få personuppgifterna raderade. Bokaren har rätt till blockering av behandling samt rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter. För att O-Ringen AB och NT AB ska kunna fullgöra ett ingånget avtal om deltagande i O-Ringen eller annan bokad produkt/tjänst/avbeställningsskydd behöver den Bokades personuppgifter behandlas. Vid eventuell blockering av behandling från Bokarens sida där O-Ringen och NT inte kan fullgöra ingånget avtal sker ingen återbetalning. Bokaren har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

Dessa villkor är senast uppdaterade 28/10-2019