Bokningsvillkor

Dessa bokningsvillkor gäller för köp i O-Ringen AB:s, org.nr 556937-4084. Bokningsportal på adressen oringen.se under Anmäl & Boka (Bokningsportalen) i samband med arrangemanget O-Ringen Kolmården 2019 (O-Ringen). Villkoren uppdaterades senast 2018-08-31.

Nordic Travel i Sverige AB (NT AB), org. nr. 556669–6125, Box 163, 271 24 Ystad, ansvarar för alla bokningar i Bokningsportalen i samband med O-Ringen. O-Ringen:s tävlingar arrangeras av O-Ringen AB (O-Ringen AB), Lägerhyddsvägen 2, Hus 38, 752 37 Uppsala. I samband med tävlingarna arrangerar O-Ringen AB och NT AB en rad olika resor, boenden och upplevelser. Bokningsvillkoren kompletterar SRF:s resevillkor [1] och gäller mellan NT AB och den som genomför bokningen/köpet (Bokaren) i Bokningsportalen.

 

ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR

Genom att beställa tjänster och/eller produkter på Bokningsportalen godkänner Bokaren dessa bokningsvillkor. Köpet/bokningen blir bindande för Bokaren så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av NT AB eller av funktionär på plats under O-Ringen. Dessa bokningsvillkor gäller från det ögonblicket oavsett om Bokaren har betalt köpet/bokningen helt, delvis eller inte alls. Kontrollera därför dessa bokningsvillkor noga i förväg.

För de fall då Bokaren köper/bokar tjänster åt annan person/andra personer, försäkrar Bokaren i och med att dessa bokningsvillkor godkänns, att denna person/dessa personer har tagit del av och godkänner dessa bokningsvillkor. I de fall Bokaren genomför en bokning åt barn som är under 18 år är detta tillåtet endast om samtycke ges av den person som har föräldraansvar för barnet. Köp/bokningar är inte avbokningsbart, ändringsbart eller återbetalningsbart om så inte specifikt anges, i dessa bokningsvillkor, för den specifika produkten och/eller tjänsten i fråga. NT AB och O-Ringen AB förbehåller sig rätten att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa bokningsvillkor till tredje part.

NT AB och O-Ringen AB förbehåller sig rätten att ensidigt ändra dessa bokningsvillkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade bokningsvillkoren har publicerats i Bokningsportalen.

 

BETALNING

Betalning kan göras med betalkort (VISA/Mastercard) eller via bankgiro mot faktura. Betalningsanvisningar återfinns i Bokningsportalen. Efter 1 juni respektive år är betalning endast möjligt med betalkort (VISA/Mastercard), bokningar via NT AB över mail har 1-2 dagars förfallotid. Oavsett betalningsmetod så gäller vid bokningstillfället aktuella bokningsvillkor. För att skydda och kryptera Bokarens kreditkortsuppgifter vid användning av Bokningsportalen så används krypterad anslutning (SSL). O-Ringen AB och NT AB förbehåller sig rätten att ta bort bokningar där betalning inte skett efter påminnelse.

 

SPECIFIKA VILLKOR FÖR O-RINGEN AB:s PRODUKTER, TJÄNSTER OCH TILLÄGGSTJÄNSTER

Allt deltagande, boende och resande i samband O-Ringen sker på egen risk. O-Ringen AB har tecknat försäkring för oförutsedda händelser som gäller samtliga deltagare, medföljare och publik på O-Ringenstaden, på tävlingarna eller på väg till/från någon av dessa platser. O-Ringen AB ansvarar i övrigt inte för skada som deltagare, medföljare eller publik eventuellt åsamkas i samband med arrangemanget. Alla deltagare, medföljare och publik ska följa O-Ringen AB:s anvisningar, även om de utfärdas av tredje part anlitade av O-Ringen AB. Deltagare i O-Ringen ska även följa Svenska Orienteringsförbundets vid var tidpunkt gällande tävlingsregler. Rätten att använda bokade produkter, tjänster eller tilläggstjänster medges först när fullständig betalning har erlagts.

ÄNDRING/AVBOKNING AV O-RINGEN AB:s PRODUKTER, TJÄNSTER OCH TILLÄGGSTJÄNSTER

En bokning av O-Ringen AB:s produkter, tjänster och tilläggstjänster i samband med O-Ringen är aldrig återbetalningsbar.

Ändringar och avbokningar kan göras fram tom 1 juni; antingen via Bokningsservice mot en servicekostnad på 110 kr eller i Bokningsportalen utan kostnad (om funktionaliteten att ändra i Bokningsportalen inte finns/fungerar så kan ändringen göras utan kostnad via Bokningsservice). Vid ändring/byte av produkt/tjänst, påkallad av deltagaren/Bokaren, där prisskillnad uppstår återbetalas ingen mellanskillnad, däremot ska mellanskillnaden erläggas om den nya produkten/tjänsten är dyrare (idag än den tidigare köpta produkten/tjänsten är idag). I de fall O-Ringen AB påkallat ändringen/bytet, exempelvis vid nedflyttning vid gallring till Elittouren, återbetalas mellanskillnaden mellan bokad produkt/tjänst och tilldelad produkt/tjänst. Detta under förutsättning att deltagaren/Bokaren har givit O-Ringen AB fullständig återbetalnings-information senast den 31 juli innevarande år. Oavsett vem som har påkallat bytet/ändringen så är det priset vid ändringstillfället som gäller för den nya produkten/tjänsten och för produkten/tjänsten som ska bytas. Ändringsavgift tas inte ut i de fall O-Ringen AB påkallat ändringen/bytet. Efter 1 juni kostar alla ändringar som påkallats av deltagaren/Bokaren (via Bokningsservice, i Bokningsportalen eller på plats under O-Ringen via Deltagarservice) 110 kr. Ändringsavgiften på 110 kr gäller per bokning oavsett om flera ändringar görs (för en enskild deltagare eller flera deltagare) vid det aktuella tillfället. Notera att Bokningsportalen inte registrerar vilken typ av ändringar som görs, varvid en ändringsavgift läggs på även om Bokaren bara utökar bokningen med en ny deltagare (och inte ändrar befintliga deltagares information). Du kan undvika en ändringsavgift i dessa fall genom att skapa en ny bokning för nya deltagare.

Överlåtelse av start är möjligt inom ramen för samma produkt/klassuppsättning och kostar 200 kr (oavsett när i tiden den görs). En överlåtelse kan inte göras på egen hand i Bokningsportalen, utan görs via Bokningsservice eller på plats under O-Ringen via Deltagarservice. Följande tretton produkter/klassuppsättningar finns:

 • Elittour (Elitklass)
 • 5-dagars (Huvud- och Kortklass)
 • 5-dagars (Motionsklass)
 • 5-dagars (Challengeklass)
 • 5-dagars (MtbO-klass)
 • 3-dagars (Challengeklass)
 • Etappstart (OL-klass)
 • Etappstart (MtbO-klass)
 • Ungdomsstafett (Lag)
 • Träningsrace (OL-klass)
 • Träningsrace (MtbO-klass)

 

För överlåtelse av start mellan olika produkter/klassuppsättningar där den nya produkten/klassuppsättningen idag är dyrare än den tidigare är idag ska mellanskillnaden erläggas. Är den nya produkten/tjänsten (idag) billigare än den tidigare produkten/tjänsten är (idag) återbetalas inga pengar. Vid överlåtelse bör du alltså överlåta till någon som vill delta i samma produkt/klassuppsättning som du har köpt eller som vill delta i en billigare produkt/klassuppsättning än du köpt. Överlåtelse av ej individknutna produkter, tjänster och tilläggstjänster (exempelvis campingplats, avslutningsfest, Miniknat mm) görs på egen hand.

Vänligen notera att vi inte tillhandahåller någon tjänst/service för att finna personer att överlåta en bokning/start till, utan hänvisar till andra kanaler, tex orienterare.nu eller startplatser.se.

Ändringar och överlåtelse kan göras t.o.m. följande stoppdatum under 2019:

 • Elittour, 20 juli kl. 12.00
 • 5-dagars – 21 juli kl. 21.00
 • 3-dagars – 25 juli kl. 13.00
 • Etappstart – respektive tävlingsdag kl. 13.00
 • Träningsrace – 20 juli kl. 18.00
 • Ungdomsstafett – 21 juli kl. 12.00
 • Parkering – respektive tävlingsdag kl. 13.00
 • Kartor – 27 juli kl. 10.00
 • Camping – 25 juli kl. 13.00

 

Boende bokat i Bokningsportalen är en tredjepartsprodukt och är ej avbokningsbart, ombokningsbart eller återbetalningsbart.

Nordic Travel i Sverige AB förmedlar privata hyresobjekt. Hyresavtalet, som du ingår med Nordic Travel i sverige AB, som förmedlare – gäller mellan dig som hyresgäst och hyresobjektets ägare som uthyrare. Vid bokningstillfället erhåller du en e-postbekräftelse från förmedlaren Nordic Travel i Sverige AB. Med bekräftelsen följer en voucher/dokument med ytterligare information.

Bokning sker på grundval av objektbeskrivningen som bygger på uppgifter från uthyraren. Bestämmelser kring slutrengöring, städning och sängkläder hittar du i uthyrarens information alternativt att den avtalas gemensamt mellan hyresgäst och uthyrare.

Nedanstående hyresvillkor är gällande i det hyresavtal, som med Nordic Travel i Sverige AB som förmedlare har ingåtts mellan hyresobjektets ägare och hyresgästen vid bokningstillfället:

 • Hyresobjektet får endast bebos av det antal personer uthyraren angett som max antal bäddar om ej annat avtalats. Hyresgästen har ej rätt att sätta upp tält, husvagnar på tomt som tillhör objektet. Vid överträdelse av detta har uthyraren rätt att avvisa överskridande antal personer och ingen återbetalning av bokningsbelopp sker.
 • Står ingen information om sängkläder och slutstädning i informationen från uthyraren så gäller regeln att hyresgästen själv ansvarar för det och att det inte ingår i uthyrningspriset.
 • Om inget annat uttalats i informationen från uthyraren så ska objektet finnas disponibelt för  incheckning från 15.00 ankomstdagen och utcheckningstid ska vara senast kl.11.00. Hyresgästen och uthyraren är ansvariga att på förhand avtala kring nyckelutlämning/återlämnande.
 • Om uthyraren angett husdjur ej tillåtet har gästen ej rätt att ta med sig husdjur. Även om uthyraren angett husdjur ej tillåtet, kan ej garanteras att där aldrig varit husdjur eller att uthyraren själv ej har husdjur.
 • Rökning är generellt ej tillåtet i hyresobjekten om inte det uttryckligen står i objektbeskrivningen att det är tillåtet. Kräver att det avtalats separat mellan hyresgästen och uthyraren.
 • Om båt ingår i hyresobjektet är det hyresgästen som ansvarar för att utrustning är korrekt och att ev. utbildningskrav (ex. förarbevis) enligt lag finns, vid användande av denna båt.
 • Varken uthyraren eller förmedlaren kan hållas ansvariga för ev. buller från trafik, maskiner eller liknande.
 • Varken uthyraren eller förmedlaren kan hållas ansvariga för kvaliteten på Internetuppkoppling som t.ex. dålig täckning, dålig hastighet.
 • Hyresgästen är själv ansvarig för vistelser i pooler, spabad o.l och man är förpliktad som hyresgäst att följa föreskrifterna.
 • Observera att ett hyresobjektet kan komma att avbokas från förmedlarens eller uthyrarens håll om giltig anledning föreligger ex. brand, översvämning, tekniska orsaker som omöjliggör bokningen eller att objektet sålts. Förmedlaren kan ej hållas ansvarig i dessa fall utan endast skyndsamt hjälpa med förmedling av liknande objekt.
 • Utrustning och inventarier i hyresobjektet ska hanteras med respekt, läs mer i voucherinformationen.
 • Hyresobjektet ska vara i ordning vid ankomst. Reklamation rörande städning ska göras omgående till uthyraren. Skulle hyresgästen finna brister, skador vid ankomst ska det meddelas omgående  till uthyraren och förmedlaren efter inflyttning (inom 72 timmar), annars har hyresgästen förlorat rätten till reklamation. Uthyraren och/eller förmedlaren har rätt att under en rimlig tidsfrist försöka avhjälpa ev. fel och brister. Avresa från hyresobjektet innan hyresperiodens utgång, sker på hyresgästens bekostnad och risk. Hyresgästen riskerar att inte kunna ställa krav. Det anses då att hyresgäst själv omöjliggjort avhjälpning. Förmedlaren förbehåller sig rätten att vid avhjälpning flytta hyregästen till annat hyresobjekt.
 • Vid avresa ska objektet lämnas i samma skick som det hade vid ankomst. Vid allvarligt fel/skadegörelse som orsakas av Hyresgästen blir Hyresgästen ersättningsskyldig.

 

VILLKOR VID TECKNAT AVBESTÄLLNINGSSKYDD

NT AB erbjuder ett frivilligt avbeställningsskydd för bokningar på Bokningsprotalen. Om Bokaren har tecknat ett avbeställningsskydd utgår full återbetalning om en person i resesällskapet rimligen inte kan nyttja bokningen på grund av att personen eller någon nära anhörig till personen drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Med nära anhörig avses aktuell persons maka, make, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far-, mor- och svärföräldrar, person med vilken den försäkrade sammanbor under äktenskapsliknande förhållande med eller de personer som ingår i resesällskapet för den aktuella bokningen. Med akut sjukdom menas sjukdom som aktuell person vid bokningen inte visste, kunde eller borde ha vetat skulle uppstå. Skadehändelsen ska styrkas med ett giltigt läkarintyg. Vissa undantag finns för när avbeställningsskyddet inte gäller trots giltigt läkarintyg. Avbeställningsskyddet kan ej bokas för bokningar på fler än 9 personer och observera att: För anmälningsavgift/startavgift gäller avbeställningsskyddet endast för den person som läkarintyget avser. Övriga personers anmälningsavgift/startavgift täcks ej av avbeställningsskyddet.

Följande gäller för att avbeställningsskyddet ska träda i kraft:

 • Avbeställningsskyddet tecknades i samband med ursprunglig bokning (ej genom ändring)
 • Avbokning måste ske senast dagen före aktivitetens datum. Vid senare avbokning erhålles ingen återbetalning
 • Avbeställningsskyddet gäller endast tillsammans med läkarintyg och skickas till NT AB senast fem arbetsdagar efter avbokningen. Läkarintyget skall vara ifyllt av en läkare ansluten till Försäkringskassan och intyget ska vara styrkt med läkarens namn, kontakt telefon och stämpel. Av läkarintyget måste det framgå: undersökningsdatum, undersökningsresultat, samt, vid aktuella fall, att aktuell person inte kan nyttja bokningen pga undersökningsresultat i fråga.
 • Vid avbokning mot avbeställningsskydd återbetalas ej avbeställningsskyddet.
 • NT AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in vid tecknandet av ett avbeställningsskydd. NT AB kan nås på: info@nordictravel.seeller på telefonnummer: +46 (0)411-55 87 25. Personuppgifterna samlas in i syfte att behandla ett ärende om återbetalning av anmälningsavgift/startavgift. Anställd inom NT AB som arbetar inom callcenterdelen och som behöver ta del av läkarintyget för att kunna göra en återbetalning kommer att ta del av detta. Läkarintyget kommer endast att sparas under den tid som ett ärende om återbetalning hanteras därefter gallras det. Personuppgifterna kommer inte att överföras till tredje land.
 • Bokaren vars personuppgifter har registrerats har rätt att begära ut registerutdrag för att få information om vilka personuppgifter NT AB behandlar. Bokaren har även rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter och rätt att få personuppgifterna raderade.
 • Bokaren har rätt till blockering av behandling samt rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter. För att NT AB ska kunna fullgöra ett ingånget avtal om avbeställningsskydd behöver NT AB kunna behandla Bokarens personuppgifter.
 • Bokaren har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen,
 • Avbeställningsskyddet täcker inte:
 • Akut försämring av existerande sjukdom/kroniskt besvär
 • Undersökning, behandling och/eller inläggning på sjukhus som var planerat innan resan beställdes
 • Planerade operationer och relaterade sjukdomar eller sjukdomstillstånd som uppstår på grund av detta

 

Observera: För anmälningsavgift/startavgift gäller avbeställningsskyddet endast för den person som läkarintyget avser. Övriga personers anmälningsavgift/startavgift täcks ej av avbeställningsskyddet.

 

GRUPPBOKNINGAR ÖVER 9 PERSONER

Om ej annat överenskommits skall beställaren senast 4 veckor före gruppens ankomst lämna specificerade uppgifter om antalet resenärer och namn på de som ska bo i rummen. Strejk, lockout, eldsvåda, blockad, krig, inskränkningar i leveranser eller andra utomordentliga omständigheter utanför hotellets kontroll berättigar Anläggningen att häva avtalet utan skyldighet att utbetala skadestånd i någon form. Förskottsbetalning krävs antingen med kreditkort eller mot faktura, med sista betalningsdag 30 dagar efter bekräftad bokning. Avbeställningsskydd kan ej tecknas för gruppbokningar.

 

VILLKOR VID EVENTUELL REKLAMATION

Eventuella klagomål på köpt/bokad produkt eller tjänst ska framföras till ansvarig för produkten/tjänsten eller dennes ombud så snart som möjligt. Erhålls inte rättelse av problemet, så kontakta NT AB. Reklamationsrätten är förlorad, om inte ansvarig för produkten/tjänsten meddelades på plats och fått rimlig tid/chans att lösa problemet. Eventuella anspråk på kompensation skall vara NT AB skriftligen tillhanda senast sista augusti året för arrangemanget. Kan bokningen inte utnyttjas av skäl som är giltiga enligt SRF:s resevillkor, återbetalas hela bokningsbeloppet med avdrag för en av NT AB fastställd avbeställningsavgift på 600 kr.

 

GDPR

Vilka personuppgifter som samlas in

Nordic Travel i Sverige AB (”NT”) behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi kan även komma att behandla uppgifter som registreras i samband med beställning, t ex ålder, önskemål om specialkost. Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av arrangemang, skapande av konton eller andra tjänster på webben eller per telefon.

O-Ringen AB kommer att behandla personuppgifter om bokade personer för att kunna fullgöra våra åtaganden mot deltagaren och andra deltagare i samband med O-Ringen samt att tillhandahålla de tjänster och/eller produkter som deltagaren har beställt. Behandling av personuppgifter kan även komma att ske för att O-Ringen AB ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser för bland annat gällande säkerhet. O-Ringen AB kan nås på: info@oringen.se eller på telefonnummer: +46 0771 49 90 00.

Notera gärna att det är frivilligt att lämna dina personuppgifter men i många fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänst och/eller produkt du beställt om du inte lämnar dina personuppgifter.

 

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Fullgörandet kan bestå av att t ex leverera det arrangemang eller de tilläggstjänster som du beställt eller att tillhandahålla de tjänster och/eller produkter som erbjuds eller begärs av dig vid innehav av ett personligt konto.

Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt bokföringslaglagen och förordningar, t ex gällande säkerhet. Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter mellan dig och NT, t ex noteringar om frågor och klagomål.

Utöver ovan angivna ändamål kan dina personuppgifter komma att användas för våra marknads- och kundanalyser, riskhantering och statistik för att kunna ge dig ett bättre reseerbjudande och bättre service.

Vi kan, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, även komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från oss.

Du kan när som helst avregistrera dig från att motta sådana erbjudanden vid varje marknadsföringsmeddelande.

 

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Genom din beställning av ditt arrangemang kommer dina personuppgifter att lagras av NT i tre år. Vid reklamationer kan vissa uppgifter komma att sparas i sju år för att uppfylla krav enligt bokföringslagen (1998:1078) och NT:s ansvarsförsäkringar.

Vid nyttjande av avbeställningsskydd hanterar vi dina uppgifter genom inskickande av handlingar per post. När ärendet är avslutat kan uppgifterna komma att sparas sju år för att uppfylla krav enligt bokföringslagen (1998:1078) och NT:s ansvarsförsäkringar. Endast behörig person har tillgång till dessa uppgifter efter ett sådant ärende är handlagt och avslutat.

 

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna

Dina personuppgifter kommer att behandlas av NT. Dina personuppgifter kommer att behandlas av NT- koncernens samarbetspartners inom besöksnäringen t ex  hotell, lokala samarbetspartners samt av NT-koncernens anlitande leverantörer av administrativa tjänster samt systemtjänster.

 

Personuppgiftsansvarig

Nordic Travel Sverige AB, org. nr. 556669-6125, +46-(0)411-55 87 25, Box 163 271 24 YSTAD, info@nordictravel.se är personuppgiftsansvarig.

Du har rätt till att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Sådan begäran ska göras skriftligen och vara undertecknad av dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätt eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i maskinläsbart format . Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).  Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information också lämnas om vilka personuppgifter som behandlas om dig, varifrån dessa uppgifter har inhämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats.

Vi är även skyldiga att på din begäran rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med lagen.

 

ÖVRIG INFORMATION OM VÅRA BOKNINGSVILLKOR

NT AB och O-Ringen AB förbehåller sig rätten att uppdatera bokningsvillkoren från tid till annan. Bokaren bör därför regelbundet hålla sig uppdaterad om eventuella ändringar som kan ha gjort av villkoren. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade bokningsvillkoren har publicerats i Bokningsportalen